Disclaimer

informatie

De informatie die je op dit web-platform van ANNA3 vindt, is vrij van rechten, tenzij anders aangegeven.

Deze informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, overgenomen worden. Verder gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beeld, geluid en andere toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit het beeldarchief van ANNA3. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft ANNA3 geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen, in te lichten en de rechten te klaren. Als er desondanks bepaalde vermeldingen van eigenaar, rechthebbende of copyright onjuist of onvolledig zijn, gelieve contact op te nemen via de webmaster.

privacy

ANNA3 respecteert de privacy van de bezoekers van haar site. Wanneer u uw gegevens achterlaat dan gebruikt ANNA3 deze informatie enkel om u in te lichten over de activiteiten van ANNA3. ANNA3 stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve ANNA3 daartoe wettelijk verplicht is, de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom zouden verzoeken of wanneer derden door ANNA3 worden ingeschakeld om de door u opgedragen diensten te kunnen leveren zoals ticketverkoop, wedstrijddeelname, verzorgen van mailings.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in gegevens die door het webplatform worden verzameld. Het correctierecht verleent u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren.

Het webplatform verzamelt informatie in logfiles (IP-adres, browsertype). Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse. Hierin worden gegevens verzameld over de handelingen die u stelt op onze site.
Onze site bevat links naar andere websites of naar andere informatie. Deze sites staan niet onder de controle van ANNA3 en we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook om ook de privacy policies van die sites te gaan bekijken.

Voor ANNA3 is het belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent wanneer u uw toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij bieden u de mogelijkheid onze site te bezoeken zonder dat u enig persoonsgegeven aan ons doorgeeft. Indien u na het lezen van deze policy beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dan heeft u op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven. U heeft steeds de mogelijkheid om uw account te verwijderen/beëindigen. In dat geval zal uw profiel worden verwijderd en zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt.

De verwerking van persoonsgegevens door ANNA3 is aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: +32 (0)2 274 48 00, mail.

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit privacybeleid. Het geamendeerde privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de site van ANNA3 en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

aansprakelijkheid

ANNA3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings.

ANNA3 is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

ANNA3 kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het systeem.

Opgesteld te Antwerpen op 23.05.2016.